Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

strona główna » świadczenia rodzinne » zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego - stan prawny na dzień 1 listopada 2015 roku

podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna treść rozporządzenia znajdziesz tutaj

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się,

jeżeli: od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. 

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. 
 • w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2017 r.

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 754,00 zł. 
 • w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 844,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokości zasiłków:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.

Zasiłek rodzinny
 1. 89,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 118,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 129,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:

 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 80,00 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 100,00 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia),
 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
   szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
   a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
   orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
   się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
   w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.

Zasiłek rodzinny
 1. 95,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.


 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 110,00 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia),
 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
   szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
   a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
   orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
   się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
   w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2017 r. 

Zasiłek rodzinny
 1. 100,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 130,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 140,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.


 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 200,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 100,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 100,00 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 120,00 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia),
 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • 120,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
   szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
   a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
   orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 75,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
   się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
   w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2015 r.

 1. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko 
 4. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
 5. kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1 922,00 zł na osobę
 6. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie;
 7. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie;
 8. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek do końca okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Uwaga!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;,
 2. kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 5. w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie że uczy się w szkole wyższej;
 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, każdego członka rodziny. W tym:
  1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
  4. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  5. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
  6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  8. w przypadku utraty pracy w 2012r. dokument określający datę utraty dochodu - świadectwo pracy oraz PIT 11 za 2012r. 
  9. w przypadku podjęcia lub zmiany pracy w 2012r. umowę o pracę, a także dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca przez członka rodziny,
  10. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy jeżeli jest się zarejestrowanym
  11. ostatnia wpłata ubezpieczenia KRUS
 7. kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;
 8. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
 9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka,
  w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 2. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 3. zaświadczenie lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych 
 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania;
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie