Gmina Sławno
DPS w Drzewicy
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 tekst jednolity z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. poz. 3)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012r. poz. 959)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010r. w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia pozostającego pod ta opieką (Dz. U. z 2010r. Nr 183 poz. 1234)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 441) w sprawie sprawozdań rzeczowo - finoansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.


powrót