Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu

Wniosek o skierowanie do Domu Samopomocy w Olszowcu składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.                     Wniosek o udzielenie pomocy w formie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu możesz pobrać 

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku osób, które kierowane są do domu po raz pierwszy, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłużej niż 3 miesiące, w celu dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach. 

Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny ośrodka pomocy przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu, a także w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza pisemną notatkę w tej sprawie i przekazuje ją kierownikowi domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla klientów ośrodka pomocy, w szczególności dla osób z dysfunkcją umysłową i psychiczną (niepełnosprawni). Działania realizowane są w formie dziennej aktywności, poradnictwa i terapii psychologicznej ukierunkowanej na zwiększenie szans do prowadzenie aktywnego i dającego zadowolenie życia w społeczności lokalnej

Cele placówki:

- zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego

- organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny,  
  organizacji i instytucji

- zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych podopiecznych

- wyrabianie nawyków celowego działania

- umożliwianie rozwoju osobowości podopiecznych
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w szczególności zapewnia:

- terapię zajęciową, a w ramach tego:

  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia sportowo- rehabilitacyjne,
  • zajęcia komputerowo-fotograficzne,
  • zajęcia higieniczno - kosmetyczne,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia rękodzieła artystycznego,
  • zajęcia w pracowni zaradności życiowej,
  • zajęcia świetlicowe,

- miejsce pobytu

- wyżywienie

- pomoc psychologiczną

- dostęp do kultury, oświaty i rekreacji