Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

VI edycja projektu "Razem Łatwiej" - 2014

VProjekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

www.efs.gov.plwww.pokl.wup.lodz.pl

W grudniu  2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających z opieki społecznej, a jednocześnie chętnych do aktywnej integracji ze społeczeństwem (kontynuacja VI edycji ). Obecnie jest on na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia, którą dla priorytetu VII jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Planowane formy wsparcia w ramach projektu:
  • doradztwo zawodowe
  • poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
    oraz umiejętności społeczno-zawodowych
  • szkolenie zawodowe
  • zasiłki celowe lub specjalne celowe
  • dostęp do komputera i Internetu
  • zapewnienie opieki dla dzieci

Rekrutacja do projektu będzie trwać do 29 stycznia 2015 roku
 Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj...
        oraz w biurze projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.


Zatwierdzenie realizacji działań w ramach projektu "RAZEM ŁATWIEJ"
   W dniu 23 stycznia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji
           kontynuację projektu "RAZEM ŁATWIEJ" - VI edycja na lata 2014 i 2015.

Całkowita wartość projektu     137 100,00   PLN
Dofinansowanie z EFS              122 704,50   PLN

Wkład własny beneficjenta        14 395,50   PLN

Wyniki rekrutacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w dniu 02.02.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego pn. "RAZEM ŁATWIEJ".Działając zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w kontynuacji VI edycji  projektu „RAZEM ŁATWIEJ”, dokonano ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Zakwalifikowano 7 osób - 5 kobiet i 2 mężczyzn. Utworzono również listę rezerwową. Z beneficjentami ostatecznymi zostaną podpisane kontrakty socjalne. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zaproszone do podpisania kontraktów socjalnych będą kolejne osoby z utworzonej listy rezerwowej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia grupowego oraz indywidualnego      
      doradztwa zawodowego dla 7 osób - wybór najkorzystniejszej oferty znajdziesz tutaj
 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia grupowego "Poradnictwa w zakresie
      podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych" dla 7 osób - wybór najkorzystniejszej oferty
       znajdziesz tutaj

  SZKOLENIA ZAWODOWE -  zapytanie ofertowe
  SZKOLENIA ZAWODOWE -  formularz
  SZKOLENIA ZAWODOWE -  załącznik

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu
       systemowego ,,Razem Łatwiej'' 
znajdziesz tutaj

Rozpoczęcie  zajęć w ramach kontynuacji VI edycji projektu systemowego "Razem Łatwiej"
 Doradztwo zawodowe

W dniu 26-02-2015 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej". Pierwsza forma wsparcia, z której skorzystają tegoroczni beneficjenci  to spotkania z doradcą zawodowym. Łączny wymiar szkolenia - 38 godz. z czego 24 godz. zajęć grupowych i po 2 godz. dydaktyczne indywidualnych zajęć na osobę. Szkolenie prowadzić będzie p. Marlena Lenarcik, reprezentująca Ośrodek Szkoleniowy A.T. z Opoczna. Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego. Tematem zajęć będzie również rozmowa kwalifikacyjna: jak się do niej przygotować, co ze sobą zabrać, jakich pytań należy się spodziewać, a jakich pytań lepiej nie zadawać. Zajęcia będą się odbywać w sali konferencyjnej GOPS w Sławnie.


                                                        Spotkanie integracyjne
W okresie 01-01-2015  do 30-06-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie realizuje projekt systemowy „Razem Łatwiej”. Uczestnikami projektu jest 7 mieszkańców gminy Sławno - 5 kobiet i 2 mężczyzn. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo. W dniu 05-03-2015 z uczestnikami projektu spotkali się: Wójt Gminy Sławno - Tadeusz Wojciechowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona  Włodarczyk, koordynator projektu - Alina Rajska oraz pracownik socjalny - Joanna Stołek. Obecny był także Tomasz Milczarek współwłaściciel firmy szkoleniowej A.T. z Opoczna, która w tym roku prowadzi zajęcia
z doradztwa zawodowego.


Poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
oraz umiejętności społeczno-zawodowych

Począwszy od 26 - 03 - 2015 r. uczestnicy kontynuacji VI edycji projektu „Razem Łatwiej” korzystają z poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych. Szkolenie obejmuje 24 godziny spotkań grupowych. Zajęcia prowadzi pani Agata Bińczyk z Centrum Edukacji „OŚWIATA” w Piotrkowie Tryb. Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej GOPS w Sławnie. Spotkania z psychologiem mają na celu integrację uczestników, komunikację interpersonalną i asertywność, podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych.


Kurs wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci

W dniu 20.05.2015r. rozpoczęły się  szkolenia zawodowe w ramach projektu systemowego „Razem Łatwiej" w zakresie wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci. Zarówno zajęcia  teoretyczne, jak  i praktyczne odbędą się w Studio „VENUS” w Opocznie ul. Piotrkowskiej 65,
a prowadzić je będzie właścicielka studia - Pani Wioletta Fornal.  Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. analizę kolorystyczną  typów urody, korektę twarzy – techniczne możliwości poprawienia niedoskonałości urody za pomocą makijażu, zdobnictwo – abc zadbanych paznokci masaż dłoni i stóp, przedłużanie paznokci metodą żelową oraz akrylową.W szkoleniu bierze udział 5 uczestniczek projektu. Nabyte umiejętności, pozwolą zadbać o własny wizerunek, który odgrywa istotną rolę w kontaktach interpersonalnych i szukaniu zatrudnienia. 

Kurs spawania metodą TIG

W dniu  30 - 04 - 2015r.  rozpoczął się kurs spawania metodą TIG dla dwóch uczestników projektu "Razem Łatwiej". W ramach szkolenia  beneficjenci odbyli w Ośrodku Szkoleniowym "A.T." s.c. w Opocznie cykl  zajęć teoretycznych, który zakończył się 12 - 05 - 2015r. Następnie 18 - 05 - 2015r. przystąpili do praktycznej części kursu, który odbywał się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu. Praktyczna nauka zawodu zakończyła się 29 - 05 - 2015r. Kurs spawania metodą TIG zakończył się egzaminem państwowym, który obaj beneficjenci zdali.

zobacz galerię: 

   Zakończenie kontynuacji VI edycji projektu systemowego "Razem Łatwiej"

W dniu 25 - 06 - 2015r.  miało miejsce oficjalne zakończenie VI, a zarazem ostatniej edycji projektu ”RAZEM ŁATWIEJ’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zostało zorganizowane spotkanie  połączone z uroczystym rozdaniem certyfikatów i zaświadczeń ukończenia szkoleń. Uczestnicy uroczystości  obejrzeli prezentację multimedialną na temat projektu oraz inwestycji i działań na rzecz aktywnej integracji w Gminie Sławno. Zostały omówione osiągnięte rezultaty w ramach zrealizowanej VI edycji projektu. W spotkaniu uczestniczyły również dzieci kursantów, które w nagrodę za pięknie wykonane prace plastyczne otrzymały upominki. Zabawki i gry sprawiły dzieciakom wiele radości. Wspólny poczęstunek zakończył uroczystość, która upłynęła w miłej i radosnej atmosferze.


 Projekt "Razem Łatwiej" w Gminie Sławno     -    kontynuacja VI edycji - 2015   -   zobacz prezentację

 Projekt "Razem Łatwiej" w Gminie Sławno         -      kontynuacja VI edycji - 2015   -   zobacz  galerię

Podsumowanie Projektu "Razem  Łatwiej" w Gminie Sławno
Lata  2009  -  2015