Gmina Sławno
DPS w Drzewicy


POMOC  SPOŁECZNA


Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej ?


Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz.U.Nr 64 poz.593 z póź.zm./ - tekst ustawy znajdziesz
   tutaj...

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

   1. świadczenia finansowe:
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki

   2. świadczenia niefinansowe:
 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej i inne realizowane głównie przez PCPR