Gmina Sławno
DPS w Drzewicy


Kierownik GOPS

mgr Iwona Włodarczyk

Pracownicy socjalni
Specjalista Pracy Socjalnej - Halina Rudzka
mgr Jolanta Gwiazda
mgr Halina Podwysocka - Pawlik
mgr Anna Zagóra  

Podisnspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
mgr Anna  Stefańska

Główna księgowa
mgr Małgorzata Pietrzyk

Specjalista do spraw logopedii
mgr Marta Nowak-Jędrzejewska

Kadra Projektu "Razem Łatwiej"
mgr Alina Rajska  -  koordynator projektu, opiekun punktu opieki/punktu informatycznego
mgr Joanna Stołek  -  pracownik  socjalny

Rehabilitantki
mgr Jolanta  Janas
Monika  Winiarska


Pomoc społeczna wymaga znacznej kompetencji i odpowiedzialności pracowników socjalnych. Wprawdzie w systemie pomocy społecznej w praktyce stosuje się zasadę, że zainteresowany pomocą musi się po nią zgłosić, to jednak informacyjna i animacyjna rola pracownika socjalnego jest bardzo duża. Z jednej strony on rozpoznaje lokalne i środowiskowe potrzeby, z drugiej udziela zainteresowanemu informacji o możliwych formach i wysokości świadczeń, a z trzeciej tworzy motywacje i warunki do wyjścia z trudnej sytuacji. Ta wielość funkcji sprawowanych przez pracowników socjalnych czyni ich zawód wyjątkowo wymagającym
i odpowiedzialnym. Na ich energii, etyce, umiejętności współdziałania i solidności spoczywa instytucja pomocy społecznej.

Pracownik socjalny działa w roli:
 • pomocnika (organizuje pierwszy kontakt z pomocobiorcą, dokonuje wstępnego rozpoznania problemu),
 • ratownika (analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikuje do uzyskania tych świadczeń),
 • doradcy (udziela porad i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw podopiecznych),
 • informatora (udziela informacji dotyczących możliwości rozwiązania problemów),
 • pośrednika (wspiera w uzyskiwaniu pomocy ze strony właściwych instytucji i organizacji),
 • animatora (pobudza społeczną aktywność i inspiruje działania samopomocowe w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych),
 • reformatora (inicjuje nowe formy udzielania pomocy oraz inspiruje tworzenie instytucji i organizacji, które mogłyby świadczyć usługi niezbędne dla poprawy tej sytuacji),
 • planisty (współuczestniczy w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów w zakresie pomocy społecznej),
 • badacza (ujawnia, analizujei interpretuje potrzeby i problemy społeczne),
 • koordynatora (prowadzi działania ukierunkowane na koordynację i współpracę jednostki z instytucjami i organizacjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej),
 • mistrza (przekazuje własne doświadczenia zawodowe praktykantom i młodszym stażem kolegom),
 • ucznia (stale pogłębia i rozszerza zakres swojej wiedzy.

Istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że praca socjalna, jaką pracownik wykonuje, odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska społecznego. W konsekwencji pracownik socjalny jest specjalistą zajmującym się zawodowo zaspokajaniem potrzeb socjalnych za pomocą metod pracy socjalnej.

Ta swoista definicja zawiera cztery elementy:
 • pracownik socjalny jest specjalistą od spraw ludzkich; pracownik socjalny wykonuje czynności zawodowe, które polegają na rozwiązywaniu problemów socjalnych lub realizacji troski o człowieka;
 • pracownik socjalny pracuje w dziedzinie zaspokajania potrzeb jednostek, małych grup i społeczności;
 • pracownik socjalny wykonuje swoje czynności za pomocą następujących metod pracy: metody prowadzenia indywidualnego przypadku; metody pracy z grupą, metody organizowania środowiska.