Gmina Sławno
DPS w Drzewicy


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W skład Komisji wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego
i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym także interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Do zadań GKRPA należy:

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym: przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu  powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego;
 • prowadzenie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia;
 • kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu, na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania formy leczenia oraz rodzaju zakładu leczniczego;
 • kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do sądu rejonowego;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie,
  z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w Uchwale Rady Gminy;
 • przeprowadzanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.  

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie:

 • Stanisław Ścierwicki - przewodniczący komisji
 • Iwona Włodarczyk - z-ca przewodniczącego  komisji
 • Renata Jakubczyk - członek komisji (pełnomocnik wójta)
 • Agnieszka Grabowska - członek  komisji
 • Władysław Stańczyk - członek  komisji
 • Józef Błaszczyk - członek  komisji
 • Antoni Kotusiewicz - członek  komisji
 • Marcin Stasiak - członek  komisji
 • Jacek Defratyka - członek  komisji

Spis mityngów ,,AA'' w Opocznie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie  zamieszcza wykaz mityngów ,,AA'' w Opocznie -
 dla wszystkich osób z problemami alkoholowymi. Spis mityngów znajdziesz      W kwietniu 2014 roku  szkoły z Gminy Sławno ponownie włączyły się do Ogólnopolskiej        
      Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Po przystąpieniu do programu dzieci, rodzice i nauczyciele  
      zostali poinformowani, że po raz kolejny uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej.
      Hasło tegorocznej kampanii to „Teraz twój czas”.

Celem kampanii było promowanie wartościowych przedsięwzięć zdrowotnych i sportu, wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe poznanie ich zainteresowań, marzeń czy sposobów rozwiązywania trudnych spraw, dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników, budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń poprzez obustronne poznawanie zainteresowań i oczekiwań oraz dostarczanie rzetelnej wiedzy
o negatywnym wpływie używek na młody organizm, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu
i narkotyków. Nauczyciele otrzymali ulotki profilaktyczne i wskazówki do przeprowadzenia zajęć w danym obszarze tematycznym.

Lista laureatów kampanii 2014 - Gmina Sławno


Imię i nazwisko

Adres szkoły

Rodzaj konkursu

Przyznana nagroda
Albert Kamiński PSP w Celestynowie SP: Konkurs plastyczno-literacki Puzzle 160-elementowe
Martyna Węglarska PSP w Celestynowie SP: Konkurs plastyczno-literacki Puzzle 160-elementowe
Magda Nowak PSP Kamień SP: Konkurs plastyczno-literacki Puzzle 160-elementowe
Martyna Kotusiewicz PSP Kamień SP: Konkurs plastyczno-literacki Puzzle 300-elementowe
Amelia Dobrowolska PSP Kamień SP: Konkurs ulotkowy Puzzle 300-elementowe
Albert Kamiński PSP w Celestynowie SP: Konkurs ulotkowy Puzzle 300-elementowe
Witold Kowalczyk Gimnazjum w Prymusowej Woli GIM: Konkurs internetowy Kalendarz na rok 2015