Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

Wniosek o pokrycie kosztów dożywiania na rok 2015
22-12-2014

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania
na rok 2015 rozpocznie po Nowym Roku
. Kryteria przyznania bezpłatnego dożywiania, wymagane dokumenty oraz
druk wniosku znajdziesz  tutaj...
Zakończenie VI edycji projektu "Razem Łatwiej" w Gminie Sławno - spotkanie środowiskowe
19-12-2014
19 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie odbyło się podsumowanie
VI edycji projektu „RAZEM ŁATWIEJ”, realizowanej w 2014 roku więcej...
Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

30-10-2014

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej
i szybciej będzie można skorzystać z usługi rejestracji. Więcej informacji znajdziesz tutaj...

Spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych

16-10-2014

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1630 do 1900 odbywać się będą spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych.
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

23-09-2014


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił
w 2013 r.
2869 zł. Obwieszczenie Prezesa GUS znajdziesz tutaj...

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ             BEZPŁATNĄ POMOC

19-09-2014

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.
  1.  Ogłoszenie o możliwości uzyskania pomocy
  2.  Tabela pokrzywdzeni - kontakty
     
   Gala pt. „10-lecie wejścia Polski do UE – sukcesy Beneficjentów PO KL
   w województwie łódzkim”
więcej...

15-09-2014

       
    Lista laureatów Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2014 -

    Gmina Sławno zobacz tutaj...

02-09-2014

Wniosek o przyznanie stypendium  szkolnego

 01-09-2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2014 r. do 15-09-2014 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego
w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj tutaj...
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz  tutaj...
Wniosek o świadczenia rodzinne

01-09-2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 30.10.2015 r.  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego mogą składać dokumenty od 1 września 2014 r. Natomiast rolnicy będą mogli składać wnioski od 23 września po ogłoszeniu przeciętnego dochodu  z 1 ha przeliczeniowego.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
539,00 zł
. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
623,00 zł.
Kwoty te nie zmienią się do 31 października 2014 roku.

Zmiana kryterium dochodowego od 1 listopada 2014

Od 1 listopada tego roku zasiłek rodzinny 2014 będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574,00 zł.,
a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - kryterium wzrośnie do 664,00 zł. Więcej informacji na temat przyznawania świadczeń rodzinnych znajdziesz  tutaj...
Wniosek o pokrycie kosztów dożywiania na rok szkolny 2014/2015

01-09-2014

Informujemy, że od 12-08-2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie rozpoczyna przyjmowanie wniosków
o pokrycie kosztów dożywiania na rok szkolny 2014/2015. Kryteria przyznania bezpłatnego dożywiania, wymagane dokumenty oraz druk wniosku znajdziesz  tutaj...