Gmina Sławno
DPS w Drzewicy
    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem         Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno - edukacyjny pod hasłem "Lekarzu, reaguj na przemoc!"         Więcej informacji o kampanii można znaleźćRusza III edycja ogólnopolskiego konkursu: „Miłość z podbitym   okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”,  pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP
Pani Ewy Kopacz.
  

  • Więcej  informacji. o konkursie znajdziesz
  • Regulamin konkursu znajdziesz
  • Oświadczenie o akceptacji regulaminu znajdziesz

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. gmina przyznała pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji.
Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.

  • tekst rozporządzenia znajdziesz 


 

        Program pilotażowy ,,Aktywny samorząd'' dla osób niepełnosprawnych

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych,
    że od dnia  17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego
                          programu „Aktywny Samorząd” (dot. osób niepełnosprawnych) w terminach:
Moduł I
- od 17.03.2014 r. do 30.09.2014 r.
Moduł II
- od 17.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
- od 31.03.2014 r. do 30.09.2014 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (ul. Armii Krajowej 2) oraz na stronach internetowych  www.pfron.org.pl
http://www.pcpropoczno.pl/as.html


                    Spis mityngów ,,AA'' w Opocznie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie  zamieszcza wykaz mityngów ,,AA'' w Opocznie -
dla wszystkich osób z problemami alkoholowymi. Spis mityngów znajdziesz  

  VI edycja projektu "RAZEM ŁATWIEJ"
  Więcej  informacji.  znajdziesz  
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "RAZEM ŁATWIEJ"
   oraz ankietę rekrutacyjną znajdziesz
  Ferie zimowe 2014 w punkcie opieki/informatycznym w Sławnie   Emp@tia - Portal Informacyjno-Usługowy, służący beneficjentom pomocy społecznej i jej   
 pracownikom, rusza od początku 2014 roku. Nowy portal to miejsce, w którym każda osoba i rodzina    poszukująca pomocy państwa uzyska kompleksową informację dotyczącą: rodzaju pomocy, o którą może    się ubiegać, zasad jej przyznawania oraz miejsca udzielanej pomocy. 


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  
  • pełny tekst rozporządzenia znajdziesz    
  • pełną informację na ten temat znajdziesz


UCHWAŁA  RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
  • pełny tekst uchwały znajdziesz  
  • wzór wniosku o przyznanie  bezpłatnego dożywiania znajdziesz